REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SKYROCKET LTD.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SKYROCKET LTD., ul. Mikheila Gakhokidze, N 49, 0182 Tbilisi, Gruzja, zarejestrowaną w Gruzji (dalej: „Operator” lub „SKYROCKET”), pod adresem https:/ Serwisu /app.skyrocket.trade/ i jego subdomen (dalej: „Serwis”), a także zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

Usługa – to usługa świadczona przez SKYROCKET polegająca na:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia narzędzi do inwestowania w giełdy kryptowalut poprzez połączenie się z nimi poprzez odpowiednie API,

– świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego lub płatnego abonamentu na odpowiednie usługi,

Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi, może być:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),
 2. osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów tylko wtedy, gdy spełnia przepisy obowiązujące w jej kraju zamieszkania z zastrzeżeniem podpisania indywidualnej umowy wykraczającej poza obowiązujące przepisy niniejszy Regulamin.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. narzędzia inwestycyjne, usługi (dostarczane przez SKYROCKET) – to zestaw urządzeń informatycznych i oprogramowania, których zadaniem jest dostarczanie, przetwarzanie i przechowywanie, a także przesyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.
 2. API – to interfejs programowania aplikacji, sposób komunikacji pomiędzy aplikacjami sieciowymi i komponentami oprogramowania oraz wymiany informacji pomiędzy oddzielnymi systemami. API umożliwia prawidłowe funkcjonowanie usług elektronicznych.
 3. Usługodawca, Podmiot umożliwiający dostęp do usługi – oznacza podmioty umożliwiające Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – w szczególności pośredniczenie w wymianie kryptowalut, wypłatę środków, uzyskiwanie dostępu do narzędzi, logowanie – których aplikacje są obsługiwane przez API w sposób umożliwiający świadczenie Usługi, którymi są:

a.Aplikacja PayPal dostarczona przez PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA z siedzibą w Luksemburgu przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Luksemburg, zarejestrowana pod numerem RCS Luxembourg B 118 349;

b. Aplikacja CoinPayments dostarczona przez CoinPayments Inc., Hodltech OÜ z siedzibą w Tallinie, pod adresem Tornimäe 5, II piętro, 10145 Tallin, stan Estonia zarejestrowana pod numerem licencji FVT000191

Aplikacja c.Binance dostarczona przez Bifinity UAB z siedzibą w Wilnie, ul. 18, Wilno, Państwo Litwa zarejestrowana pod numerem licencji 305595206;

Aplikacja d.OKX dostarczona przez Aux Cayes FinTech Co. Ltd. z siedzibą pod adresem Suite 202, 2nd Floor, Eden Plaza, Eden Island, Victoria, Mahe, Seszele, zarejestrowana pod numerem 202706.

 1. Aplikacja BitMex dostarczana przez HDR Global Trading Limited z siedzibą w LIMITED Second Floor. Capital City, Independence Avenue, PO Box 1008 Victoria, Mahe, Seszele zarejestrowana pod numerem 148707.
 2. Aplikacja Google, dostarczana przez Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, zarejestrowana pod numerem NIP 77-0493581.

g.Aplikacja Facebook, dostarczana przez firmę Facebook Inc. z siedzibą pod adresem 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK CA 94025, USA, zarejestrowana pod numerem NIP 20-1665019

 1. Zgoda – oznacza niekwestionowaną zgodę udzieloną przez Użytkownika SKYROCKET na zwrócenie się do Dostawcy lub Dostawców za pośrednictwem podmiotu udostępniającego interfejs usługi.
 2. Subskrypcja GRATIS STARTER – subskrypcja obejmująca w ograniczonym zakresie następujące usługi: KUP/Sprzedaj: Limit, Market, Stop Limit Kup, Stop Loss; CECHY: Wykres graficzny BTC/Dolar, ukryte zlecenia, statystyki, rankingi.
 3. Płatna subskrypcja BASIC – subskrypcja BASIC obejmuje STARTER i KUP/Sprzedaj Trailing SL Buy, Trailing SL Sell, SkyRocket Sell, SkyRocket Buy FUNKCJE Smart Trading oraz Bonusy opisane w aktualnych propozycjach.
 4. Abonament płatny PROFESJONALNY + BOTY – abonament płatny obejmuje usługi PODSTAWOWE oraz dostęp do rozwiązań technologicznych opisanych w abonamencie i bonusach opisanych w aktualnych ofertach.
 5. Użytkownik może wystawić rachunek za Subskrypcje, o których mowa w pkt. 6.-7. w następujący sposób – poprzez uiszczenie Opłaty Abonamentowej w walucie i kwocie wskazanej w opisie Usługi oraz poprzez link polecający. 

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Tworząc Konto na naszej platformie, wyrażasz zgodę na subskrypcję newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich informacji, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w każdej wysyłanej do Ciebie wiadomości e-mail. 

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących zakupu, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacje o wysyłce. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest upoważniony do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne. Usługa może polegać na korzystaniu z osób trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, dajesz nam prawo do przekazywania informacji tym stronom trzecim zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówień w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanych lub nielegalnych transakcji.

Nieustannie aktualizujemy oferty produktów i usług w Usłudze. Możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji w Usłudze oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych. Informacje znalezione w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości oraz mogą być niekompletne lub nieaktualne. Produkty lub usługi mogą być błędnie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne w Usłudze i nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji znalezionych w Usłudze. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami i naszą Polityką prywatności. Jeżeli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez SKYROCKET.

SKYROCKET nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób fizycznych ani ich stron internetowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że SKYROCKET nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem wszelkie takie witryny lub usługi stron trzecich.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich

§2 ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z USŁUGI OBJĘTEJ UMOWĄ

Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Usługa udostępniana jest wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, którzy podali prawidłowe dane osobowe. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Załóż nowe konto” w procesie zakładania konta w Serwisie, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika pod warunkiem pomyślnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Operatora zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że:

 1. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności,
 3. zawiera umowę ze SKYROCKET.

Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi zostaje przydzielone indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.

Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie się do Usługi poprzez https://app.skyrocket.trade.

Korzystanie z Serwisu z zewnętrznymi aplikacjami, nakładkami lub wtyczkami odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika, za co SKYROCKET nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont poczty elektronicznej oraz danych niezbędnych do logowania do Serwisu, w szczególności do nieudostępniania ich osobom trzecim.

Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi ogranicza możliwość korzystania z Usługi przez Użytkownika. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może skutkować usunięciem wszystkich danych z systemu teleinformatycznego SKYROCKET wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:

 1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
 2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu informatycznego SKYROCKET nie jest możliwe ze względu na charakter Usługi.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

SKYROCKET świadcząc usługę zobowiązany jest do:

 1. świadczyć usługi wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika;
 2. dopilnować, aby indywidualne dane uwierzytelniające użytkownika nie były, z wyjątkiem użytkownika i wystawcy indywidualnych danych uwierzytelniających, dostępne dla innych stron oraz aby w przypadku przesyłania ich przez usługodawcę odbywało się to za pośrednictwem bezpiecznych i skutecznych kanałów;
 3. dla każdej sesji komunikacyjnej identyfikować się z Podmiotem zapewniającym dostęp do interfejsu usługi na rzecz Usługobiorcy i komunikować się bezpiecznie z powyższym Podmiotem;
 4. nie wykorzystywać, nie uzyskiwać ani nie przechowywać żadnych danych w celach innych niż wykonanie usługi, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

SKYROCKET może uzyskać dostęp tylko do informacji dotyczących wyznaczonych usług i powiązanych transakcji płatniczych.

§4 BRAK DOSTĘPU DO USŁUG

Usługodawca działa wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie przez Użytkownika Zgody nie stanowi jednak w żadnym wypadku gwarancji otrzymania usługi ze względu na mechanizmy chroniące Użytkowników przed nieuprawnionymi lub niezgodnymi z prawem działaniami Usługodawcy. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SKYROCKET za pośrednictwem Usługodawcy może napotkać odmowę dostępu ze strony Usługodawcy.

Odmowa, o której mowa w paragrafie poprzedzającym może nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnie uzasadnionych i należycie udokumentowanych przez Usługodawcę, związanych z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do usługi, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem transakcji płatniczej.

Użytkownik jest informowany o odmowie udzielenia przez SKYROCKET dostępu do usługi przez podmiot udostępniający daną usługę przed dokonaniem odmowy, najpóźniej niezwłocznie po odmowie, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu odmowy, chyba że zgłoszenie nie było celowe ze względu na obiektywnie uzasadnione względy bezpieczeństwa lub jest sprzeczne z odrębnymi przepisami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podmiot zapewniający dostęp do interfejsu usługi jest informowany o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8.3 stosuje się do odpowiedzialności SKYROCKET za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usługi z powodu nieuzasadnionego braku dostępu do usługi, o której mowa w § 5.

§5 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia przez SKYROCKET zgody na wystąpienie do Podmiotu udostępniającego interfejs usługi o dostęp do danych.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, w szczególności:

 1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa SKYROCKET lub osób trzecich;
 3. dostarczanie przez lub do systemu informatycznego SKYROCKET danych, które powodują zakłócenia lub przeciążenie systemu informatycznego SKYROCKET lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w świadczeniu Usługi;
 4. w inny sposób naruszające prawo, niniejszy Regulamin, dobra SKYROCKET lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z Internetu.

Przyjmujesz do wiadomości, że podstawą współpracy pomiędzy SKYROCKET a Podmiotem udostępniającym interfejs usługi jest żądanie Podmiotu udostępniającego interfejs usługi dostarczenia informacji o tym koncie do usługodawcy, po czym usługodawca świadczący usługę powinien umożliwić SKYROCKET świadczenie usług opartych na uwierzytelnianiu używanym w relacji między użytkownikiem a usługodawcą.

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić SKYROCKET i jej licencjobiorców i licencjodawców oraz ich pracowników, wykonawców, agentów, funkcjonariuszy i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami i wydatkami ( w tym między innymi honoraria adwokackie) wynikające lub wynikające z (a) korzystania przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę z Twojego konta i hasła przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą i uzyskującą dostęp do Usługi; (b) jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków; lub (c) Treści publikowane w Usłudze.

§6 WYNAGRODZENIE OPERATORA ZA SUBSKRYPCJE

SKYROCKET pobiera opłatę miesięczną/roczną (abonament) w wysokości określonej w momencie płatności za świadczenie Usługi i gwarantowany dostęp do Konta.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu:

 1. na żądanie Użytkownika wyrażone poprzez usunięcie Konta Użytkownika,
 2. przez SKYROCKET w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi skutkuje usunięciem konta rozumianego jako zablokowanie możliwości logowania do Konta Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Operator wskazuje, że po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobowiązany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazany.

SKYROCKET jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem w przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, w przypadku wystąpienia o odroczenie płatności.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą swojego loginu i hasła. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, związanej ze świadczeniem Usługi SKYROCKET, w zakresie, w jakim nie można jej wyłączyć lub ograniczyć przepisami prawa. Za usługi gwarantowane przez dostawców usług SKYROCKET nie ponosi odpowiedzialności.

SKYROCKET nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 1. usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego przez systemy teleinformatyczne pozostające poza kontrolą SKYROCKET,
 2. konsekwencje udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim;
 3. konsekwencje działań lub zaniechań operatorów zewnętrznych lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
 4. opóźnienia w wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, spowodowane przez serwery inne niż serwery SKYROCKET,
 5. w przypadku problemów lub ograniczeń technicznych, w tym szybkości transmisji danych sprzętu komputerowego, urządzeń końcowych i systemów teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi
 6. odpowiedzialność za skutki korzystania z Usługi przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi zasadami współżycia społecznego lub obyczajami.

W żadnym wypadku SKYROCKET ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) Twojego dostępu do, korzystania lub niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi; (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana Twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu działania.

SKYROCKET, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie nieprzerwana, bezpieczna lub dostępna w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) efekty korzystania z Usługi będą odpowiadały Twoim wymaganiom.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się takich praw. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Informujemy, że możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków.

§9 OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez Operatora, a także przepisy dotyczące RODO, zostały umieszczone w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością SKYROCKET i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi i/lub znakami towarowymi i/lub innymi prawami zarówno Unii Europejskiej, jak i innych krajów. Nasze znaki towarowe i wzory handlowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody SKYROCKET.

§10 PROCEDURA REKLAMACYJNA

Jeżeli w ocenie Użytkownika Usługi świadczone przez Operatora nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, Użytkownik może złożyć reklamację w sposób określony poniżej.

Reklamację można złożyć w następującej formie:

 1. pisemnie na adres podany we wstępie;
 2. drogą elektroniczną, przesyłając ją na adres e-mail office@skyrocket.trade

Reklamacja powinna zawierać:

 1. nazwa (login), pod którą Użytkownik pojawia się w Serwisie;
 2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację
 3. proponowany sposób załatwienia reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w kolejności wpływu, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

Termin ten może ulec wydłużeniu w szczególnie skomplikowanych i trudnych przypadkach, o czym SKYROCKET poinformuje Użytkownika, wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany czas reakcji, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Operatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Odwołanie rozpatruje Operator.

§11 SPECJALNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA USŁUGI

SKYROCKET jest uprawniony do uniemożliwienia (zablokowania) dostępu do danych dostępnych w Koncie Użytkownika i wprowadzonym systemie teleinformatycznym w przypadku:

 1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanych z nimi działań,
 2. uzyskanie wiarygodnych informacji lub uświadomienie sobie bezprawności przechowywanych danych lub związanych z nimi działań.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, SKYROCKET niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (zablokowania) dostępu do danych. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony w momencie rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony e - adres e-mail lub numer telefonu.

§12 WYMAGANIA TECHNICZNE.

Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz obsługuje w przeglądarce obsługę JavaScript i Cookies.

SKYROCKET może aktualizować Usługę. SKYROCKET zobowiązuje się, że w przypadku zmian związanych ze zmianami technologicznymi w Serwisie poinformuje Użytkownika drogą mailową na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu.

Zmiana wymagań technicznych nie jest równoznaczna ze zmianą Regulaminu, chyba że skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika.

SKYROCKET zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane do stabilnego działania Serwisu.

§13 ZMIANY W REGULAMINIE

SKYROCKET jest uprawniony do zmiany Regulaminu i taka zmiana wchodzi w życie we wskazanym terminie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

Przy pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od momentu wejścia zmian w życie, Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.

§14 PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a SKYROCKET, której przedmiotem są Usługi świadczone przez SKYROCKET w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Republiki Gruzji.

Powyższe postanowienia są nieważne tam, gdzie jest to zabronione („WAŻNE TAM, GDZIE ZABRONIONE”).SkyRocket LLC

Mikheil Gakhokidze street, N 49
0182 Tbilisi, Gruzja

e-mail: support@skyrocket.trade

O nas

pl_PLPolish