§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Administrator – it ought to be understood as the owner of the skyrocket.trade website – SkyRocket Ltd. with the registered address ,

Firma nr 93330

Registered Office 141, SAKURA
KANANEA STREET
City/Locality ATTARD ATD2700
Country MALTA

 1. Stronie internetowej - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Administratora stronę internetową „Skyrocket”, dostępną pod adresem internetowym skyrocket.trade 
 2. Konto użytkownika - należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu przeznaczoną do wyłącznego użytku Użytkownika. Miejsce to jest dostępne dla Użytkownika po: [I] zaakceptowaniu Regulaminu, [II] zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie oraz [III} dokonaniu płatności należnej Administratorowi. 
 3. Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat; osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu przejmować i zaciągać zobowiązania. Każda z tych osób staje się Użytkownikiem dopiero po utworzeniu Konta Użytkownika. 
 4. Wirtualne waluty - należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach usług Serwisu, tj. Rodzaj wartości elektronicznej, zbywalne prawo majątkowe wymienialne w obrocie gospodarczym na legalne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany i które mogą być przechowywane lub przekazywane w formie elektronicznej do innej osoby fizycznej lub prawnej lub stanowić przedmiot handlu elektronicznego. 
 5. Przepisy prawne - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej skyrocket.trade. 
 6. API - interfejs programowania aplikacji umożliwiający komunikację pomiędzy aplikacją Administratora a innymi aplikacjami. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Absolutnym warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu poprzez akceptację Regulaminu w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.
 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Portalu i jego Użytkowników, Użytkownik, który wykryje błąd lub lukę w oprogramowaniu Serwisu, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazane są w paragrafie 6 poniżej) .
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj
  1. posiadanie urządzenia - umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w wydajny system operacyjny np. Android, IOS, Linux lub Windows - z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej - zapewniające dostęp do zasobów internetowych, takich jak Opera, Mozilla Firefox, Safari , Google Chrome lub inny kompatybilny;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; Usługi oferowane przez Serwis są usługami komplementarnymi do usług oferowanych przez wirtualne kantory, stąd w celu pełnego wykorzystania możliwości Serwisu konieczne jest również:
  3. posiadanie aktywnego (zweryfikowanego) konta na giełdzie wirtualnej Binance.com lub Bitmex.com

§3 PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Usługa zapewnia Użytkownikom obsługę wielu rachunków na giełdach Wirtualnych Walut z poziomu jednej aplikacji oraz umożliwia korzystanie z zaawansowanych mechanizmów takich jak: „Krok-Stop- Strata”, „Krok-Zysk”, „Krok-Kup - Limit ”, oglądanie zleceń kursowych.
 2. Usługi świadczone są w oparciu o infrastrukturę techniczną podmiotów trzecich niezwiązanych z Administratorem tj. Wirtualna Giełda Walut.
 3. Administrator nie świadczy usługi umożliwiającej handel Wirtualnymi Walutami, nie przechowuje gotówki Użytkownika ani Wirtualnych Walut, ani nie uzyskuje dostępu do konta Użytkownika w ramach Wymiany Wirtualnych Walut.
 4. Serwis nie stanowi gwarancji inwestycji w Waluty Wirtualne, Administrator podejmuje działania mające na celu uświadomienie Użytkownikom ryzyka związanego z takimi inwestycjami, uwzględniając przede wszystkim stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

§4 TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia Konta Użytkownika. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail oraz utworzenia hasła. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga potwierdzenia rejestracji poprzez link do strony internetowej otrzymany na adres e-mail podany podczas tworzenia Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, o których mowa w ust.
 3. Dane użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zastrzega, że w zakresie funkcjonalności Serwisu uzależnionej od czynników technologicznych strony trzeciej (Giełdy Wirtualnych Walut) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy systemowe i zawieszenie dostępu do usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania legalności wszelkich działań podejmowanych przez niego w ramach Serwisu Administratora.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia Administratora z odpowiedzialności wobec osób trzecich, a także do naprawienia szkody, jaką Administrator poniesie w przypadku roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem. , zasady współżycia społecznego i przyzwoitości w stosunkach między przedsiębiorcami czy przepisy prawa.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za czynności wykonywane w ramach jego Konta Użytkownika.
 5. Serwis nie może być używany do innych celów niż ten, do którego jest przeznaczony.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o każdym korzystaniu z Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną lub o próbie takiego użycia, o którym się dowiedział, a także o innych naruszeniach bezpieczeństwa Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług Serwisu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującym prawem.

§6 BEZPIECZEŃSTWO USŁUG

 1. Administrator nie przechowuje środków Użytkowników ani ich danych dostępowych do rachunków na giełdach Wirtualnych Walut.
 2. Administrator korzysta z API (interfejsu programowania aplikacji), kompatybilnego z serwisem Virtual Currency Exchange, do którego Użytkownicy przyznają dostęp. Jednocześnie w celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia API jedynie funkcji podglądu konta oraz funkcji dokonywania transakcji na giełdzie. Serwis na żadnym etapie nie prosi Użytkownika o skorzystanie z funkcji wycofania API, a Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrażenie takiej zgody.
 3. Administrator przeprowadza okresowy i wewnętrzny audyt bezpieczeństwa oferowanych przez siebie usług.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkowników, usługi Serwisu nie są dostępne dla użytkowników zamieszkałych w następujących krajach: Stany Zjednoczone Ameryki, Kuba, Krym i Sewastopol, Iran, Syria, Pakistan, Korea Północna, Sudan, Ghana, Etiopia, Tunezja, Jemen, a także inne kraje określone jako kraje wysokiego ryzyka przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i instytucje do nich podobne lub inne, w których handel wirtualnymi walutami jest zabroniony.

§7 OPŁATY

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla rachunków w walucie wirtualnej. Utworzone przez Użytkownika linki z odnośnikiem podanym przez Administratora, tj .:
  1. https://accounts.binance.com/pl/register?ref=JMHSVUHS
  2. https://www.bitmex.com/register/4LBQXZ
  3. https://www.okex.com/join/2774754
 2. W przypadku innych Użytkowników korzystanie z Serwisu jest odpłatne w modelu abonamentowym. Opłata za miesięczne korzystanie z Serwisu jest rozliczana w wirtualnej walucie Bitcoin i wynosi 0,01 BTC.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Wirtualnych Walut podłączonych do Serwisu na zasadach określonych w ust. 1 powyżej oraz natychmiastowego zawieszenia dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu korzysta z kont, które nie zostały utworzone z linków referencyjnych Administratora.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. The data administrator is the owner of the skyrocket.trade Website – SkyRocket Ltd. ,

Firma nr 93330

Registered Office 141, SAKURA
KANANEA STREET
City/Locality ATTARD ATD2700
Country MALTA

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zgoda ta może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator jest zobowiązany do zawieszenia Transakcji i może odmówić dalszego świadczenia usług.
 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia ewidencji Użytkowników, kontaktu z Użytkownikiem oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Nr 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie w Serwisie. Zgoda ta może zostać cofnięta.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) ), Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dokonanego przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator w terminie 30 dni poinformuje pisemnie o przysługujących jej prawach oraz udostępni jej dane osobowe. Każdej osobie przysługuje to prawo nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
 9. Dane osobowe użytkowników nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące działania Serwisu opisanego w Regulaminie.
 2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres support@skyrocet.trade
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik pojawia się w Serwisie
  2. opis funkcjonalności, której dotyczy reklamacja lub inne okoliczności uzasadniające reklamację,
  3. konkretne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia wraz ze szczegółowym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji lub na adres korespondencyjny podany w reklamacji złożonej w formie listu poleconego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Administratora z Użytkownikiem
 2. Użytkownik może kierować wszelkie pytania dotyczące działania Serwisu na adres support@skyrocet.trade
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Republiki Malty.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 2 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2020r.

SKYROCKET LTD

Firma nr 93330

Registered Office 141, SAKURA
KANANEA STREET
City/Locality ATTARD ATD2700
Country MALTA

O nas

pl_PLPolish